Vážení přátelé a milí dobrodinci !
Prosíme o vaši finanční a modlitební výpomoc, neboť dosud máme dluh 30.000 Kč a stále je pro nás obtížné ho splatit. V nedělních sbírkách se za rok sejde plus-minus 30.000, což sotva stačí na provoz farnosti a jsme tak odkázáni na mimořádné dary a sbírky.

Jestliže jsme u Vás nalezli pochopení a rádi byste nám jakýmkoli způsobem chtěli pomoci, srdečně Vám za to děkujeme.

Jako skromný avšak nikoli bezvýznamný projev vděčnosti od nás laskavě příjměte mše svaté za dobrodince, které jsou slouženy dle možností první neděli v měsíci a kterými Vám vyprošujeme Boží požehnání, zdaví, štěstí, úspěch a spokojenost.


Římskokatolická farnost Radiměř                                               
Č. 198                                                                                              
569 07  Radiměř                                                                 Telefon: 0461 / 521117

IČO: 46452231,  Banka - Česká spořitelna a.s., číslo účtu - 1283798319 / 0800
 


Na vyžádání od nás dostanete osobně či poštou potvrzení o daru neziskové organizaci pro odpočet daní z příjmů.

Pán Bůh zaplať !